مقالات

  نسخه پشتیبان (Backup)

1- بک آپ ها بصورت روزانه و یا هفتگی با توجه به حجم سرور...

  نسخه پشتیبان (Backup)

1- بک آپ ها بصورت روزانه و یا هفتگی با توجه به حجم سرور...

 امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های...

 امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های...

 انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء...

 انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء...

 بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای...

 بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای...

 بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص...

 بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص...

 تحویل خدمات

  1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده...

 تحویل خدمات

  1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده...

 تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام...

 تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام...

 تغییرات

تغییرات قوانین: قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست تابعی...

 تغییرات

تغییرات قوانین: قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست تابعی...

 تغییرات تعرفه

1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار...

 تغییرات تعرفه

1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار...

 تغییرات فنی

گروه فنی مهندسی پرهاست حق انجام تغییرات فنی، سخت...

 تغییرات فنی

گروه فنی مهندسی پرهاست حق انجام تغییرات فنی، سخت...

 تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا...

 تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای گروه فنی مهندسی...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای گروه فنی مهندسی...

 خسارت و رفع مسئولیت

- خدمات گروه فنی مهندسی پرهاست به همان شکلی که هستند...

 خسارت و رفع مسئولیت

- خدمات گروه فنی مهندسی پرهاست به همان شکلی که هستند...

 رویه حفاظت

گروه فنی مهندسی پرهاست درقبال حفاظت کامل از اطلاعات...

 رویه حفاظت

گروه فنی مهندسی پرهاست درقبال حفاظت کامل از اطلاعات...

 سایر قوانین خاص

- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد گروه فنی مهندسی...

 سایر قوانین خاص

- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد گروه فنی مهندسی...

 سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین گروه فنی مهندسی...

 سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین گروه فنی مهندسی...

 شرایط و تعهدات

کلیه کاربران سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست و کلیه...

 شرایط و تعهدات

کلیه کاربران سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست و کلیه...

 شرایط و قوانین مالی

  - نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور...

 شرایط و قوانین مالی

  - نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور...

 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق...

 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق...

 فورس ماژور

گروه فنی مهندسی پرهاست هیچگونه مسئولیتی در برابر...

 فورس ماژور

گروه فنی مهندسی پرهاست هیچگونه مسئولیتی در برابر...

 قوانین خاص دامنه

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ،...

 قوانین خاص دامنه

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ،...

 قوانین خاص میزبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست مسئولیتی در قبال بک آپ...

 قوانین خاص میزبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست مسئولیتی در قبال بک آپ...

 محتوا

- سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست می بایست در جهت...

 محتوا

- سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست می بایست در جهت...

 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...

- گروه فنی مهندسی پرهاست در تعرفه ی خود و یا در سایت...

 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...

- گروه فنی مهندسی پرهاست در تعرفه ی خود و یا در سایت...

 مسئولیت خریدار

- خریدار موظف است که کلیه قوانین گروه فنی مهندسی...

 مسئولیت خریدار

- خریدار موظف است که کلیه قوانین گروه فنی مهندسی...

 نحوه ارتباط طرفین با هم

1- روش ارتباطی مستند گروه فنی مهندسی پرهاست با خریدار،...

 نحوه ارتباط طرفین با هم

1- روش ارتباطی مستند گروه فنی مهندسی پرهاست با خریدار،...

 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت گروه فنی...

 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت گروه فنی...

 گارانتی وپشتیبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست معادل 7 روز تقویمی از زمان...

 گارانتی وپشتیبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست معادل 7 روز تقویمی از زمان...